Siyasetname tarzında yazılmış önemli eserler

Bilge Yöneticinin El Kitabı İslâm siyaset düşüncesinin en meşhur simalarından biri olan Ebü’l-Hasen el-Mâverdî’nin İslâm medeniyetinin en merkezî kavramlarından birisi olan vezirlik üzerine geliştirdiği görüşleri ele almaktadır

Siyasetname tarzında yazılmış önemli eserler

İster telif ister tercüme olsun bunlar hazırlandıkları dönemin entelektüel zihin dünyasını da yansıtır, ayrıca farklı veya aynı zaman dilimlerinde değişik kesimlerin gözlemlerini, düşüncelerini, isteklerini ve Türk edebiyatı tarihinde kaleme alınan diğer önemli siyasetnameler ve yazarları şu şekilde sıralanabilir: 1- Farabi - İdeal Devlet 2- Nizamülmülk - Siyasetname Siyasetname, belirtilen özelliklerinden dolayı, özellikle Selçuklular üzerine çalışanlar ve siyasetnamelerle ilgilenenlerin dikkatini çekmiş ve zamanımıza kadar üzerinde çalışmalar yapılmıştır

Siyasetname tarzında yazılmış önemli eserler 96219

Elli bir fasıldan oluşan eser, Büyük Vezir’in ölümünden sonra Melikşah’ın eline geçmiş ve birçok eser arasından, en önemli ve en iyi olanı olarak seçilmiştir

melikşah 'ın veziri nizamülmülk tarafından yazılmış avupalıların prince 'ine takabül eden baş yapıt siyasetname

Tü­ rün önemli örneklerinden Kabusname ise İslami dönem geçiş eserleri, hem İslami dönem hem de İslamiyet öncesi dönem özellikleri taşımaktadır

Bu eser 1069-1070 yılları arasında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır

Yukarıda özellikleri verilen eser hangisidir? A) Siyasetname B) Kutadgu Bilig C) Divan-ı Hikmet D) Atabetül Hakayık E) Divanı Lügatit Türk rapor

Klasik Fars ve İslam siyaset geleneğinde sultan ve emirlere tavsiye babından çeşitli zamanlarda bazı kitaplar (nasihatname - siyasetname) kaleme alınmıştır

Siyasetnamelerde devlet yönetiminin temel ilkeleri yer alır

Hanedanın kurucusu, Kral Amenemhat’ın oğlu için yazdığı kitap meşhurdur

M

“Hükümet Olma Bilgisi A) Mesnevi tarzında yazılmış olmaları B) Didaktik eser olmaları C) Hakaniye Türkçesiyle yazılmış olmaları D) Sembolik eser olmaları E) Hem beyit hem de dörtlükten oluşmuş olmaları 9

Zamanının en büyük idarecilerinden ve bilginlerinden biri olan Lisâneddin tarih, şiir, edebiyat, tıp, felsefe gibi konularda önemli eserler meydana getirmiştir